facebook google plus pinterest youtube

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ PERŁY PODBESKIDZIA

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie o tytuł „Perły Podbeskidzia” – nagrody Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia.

§2

 1. Organizatorem Konkursu są organizatorzy Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia.
 2. Obsługą organizacyjną Konkursu zajmuje się Biuro Poselskie Mirosławy Nykiel, ul. Wzgórze 20, Bielsko-Białe, tel: 723876862, email: biuro.miroslawa.nykiel@gmail.com

§3

 1. Celem Konkursu jest:
 2. wyłonienie i uhonorowanie kobiety wyjątkowej, która poprzez swoją codzienną aktywność wspiera, inspiruje i może być wzorem do naśladowania dla innych kobiet;
 3. promowanie w życiu społeczno-gospodarczym regionu aktywnych kobiet i zwrócenie uwagi na, często niedocenianą, kreatywność kobiet w wielu dziedzinach życia. Zamierzamy spopularyzować wizerunek i dokonania tych kobiet, które mają wpływ na otoczenie, są inspirujące dla innych, potrafią motywować i zachęcać do działania.
 4. Do nagrody „Perły Podbeskidzia” nominować będziemy przede wszystkim kobiety, które:
 • swoimi działaniami mają wpływ na otoczenie, są pozytywnym wzorem społecznym;
 • nawet jeśli tylko jednorazowo uczyniły coś wyjątkowego, ale miało to wpływ na innych, pociągając za sobą lawinę pozytywnych społecznie działań;
 • uparcie dążą do celu z poszanowaniem ludzkiej godności i siebie samych, działając na rzecz realizacji zadań pożytku publicznego;
 • wcześniej niekoniecznie były publicznie wyróżniane.

§4

 1. W ramach każdej edycji wyłaniania się jedną laureatkę Konkursu z co najmniej trzech nominowanych do tytułu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureatki Konkursu w danym roku.

 

Rozdział II

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§5

 1. W konkursie mogą brać udział kobiety działające na Podbeskidziu, które ukończyły 18 rok życia i nie są karane za przestępstwo umyślne.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Warunkiem przyjęcia kandydatury w Konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego udziału w Konkursie można dokonać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie kobiety-podbeskidzia.pl w zakładce Perły Podbeskidzia.
 4. Kandydatki potwierdzają swój udział pisemnie w krótkim oświadczeniu.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2019r.

 

§6

 1. Nagrodę główną i tytuł „Perły Podbeskidzia” przyznaje Kapituła Konkursu.
 2. Kapitułę Konkursu powołują organizatorki Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia.
 3. Członkinie zespołu organizującego Konkurs nie mogą kandydować w Konkursie.
 4. Posiedzenia Kapituły Konkursu zwołuje i prowadzi Przewodnicząca Kapituły.
 5. Decyzje podejmowane są w drodze consensusu.
 6. Członkowie Kapituły nie mogą udzielać uczestniczkom Konkursu oraz osobom trzecim informacji związanych z przebiegiem prac Kapituły.

 

Rozdział IV

PRZEBIEG KONKURSU

§7

 1. Organizatorki Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia ogłaszają Konkurs na stronie kobiety-podbeskidzia.pl
 2. W ogłoszeniu zawarte są terminy przeprowadzenia Konkursu oraz inne informacje niezbędne do jego prawidłowego przebiegu.
 3. Kapituła Konkursu formułuje pisemne uzasadnienie przyznania tytułu w Konkursie.
 4. Informacja o wyborze zwyciężczyni pozostaje poufna do czasu jej ogłoszenia.

Rozdział V

NAGRODY

§8

 1. Nagrodą Kapituły dla zwyciężczyni jest tytuł „Perła Podbeskidzia”.
 2. Nagrodą dla pozostałych nominowanych jest przyznawane przez Kapitułę honorowe wyróżnienie poświadczone dyplomem.
 3. Wręczenie wyróżnień ma charakter uroczysty i odbywa się w trakcie Gali Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia.
 4. Kandydatki do nagrody „Perła Podbeskidzia” zostaną powiadomione przez sekretariat Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagró

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie nie podlegają zwrotowi.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu
  w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 3. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

Rozdział VII

WARUNKI DODATKOWE

Kapituła Konkursu ma prawo przyznania honorowego tytułu „Perła Podbeskidzia” w trybie pozakonkursowym.